Sắc của vua Tự Đức năm thứ 33 ban cho thành hoàng Thái linh thông giám của đình làng Cổ Ninh
   
  • Tâm phát
  • Tâm phát
  • Tâm phát
  • Tâm phát

Sắc chỉ Thanh hóa tỉnh Đông sơn huyện Cổ Định trang tòng tiền phụng sự bản cảnh thành hoàng Linh phù linh chiếu thái linh thông giám chi thần tiêt kinh ban cấp sắc phong chuẩn kỳ phụng sự tự đức tam thập nhất niên chính trực. Trẫm  ngũ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật đặc chuẩn  y cựu phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển khâm tai!

Tự Đức tam thập tam niên thập nhất nguyệt thập tứ nhật

(Ngày 14/ 11 / 1880)

THÔNG TIN MÔ TẢ

Vào ngày 2/9/2015, nhóm Tâm Phát và chính quyền, nhân dân thông Cổ Ninh đã tiến hành buổi đón nhận sắc phong do nhóm Tâm Phát cung tiến.

Hình ảnh về buổi cung tiếp sắc phong có tại: http://covattinhhoa.vn/tamphat/tinbai/130/chum-anh-cung-tien-sac-phong-ve-dinh-lang-co-ninh-xa-thieu-van-huyen-thieu-hoa-tinh-thanh-hoa

 

Bình luận