ĐỨC MINH 303

Quán Tẩy

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Thanh
Xuất xứ: Sưu tầm
Hiệu đề: Đại Thanh Càn Long Niên Chế

Sứ lắc kê bạc

Bình luận của các nhà sưu tầm