ĐỨC MINH 303

Đĩa men lam

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Minh
Xuất xứ: Sưu tầm
Hiệu đề:
Chất liệu: Gốm,sứ

Bình luận của các nhà sưu tầm