ĐỨC MINH 303

Bát gốm sứ

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Triều Nguyên
Xuất xứ: Sưu tầm
Hiệu đề:
Chất liệu: Gốm,sứ

Bình luận của các nhà sưu tầm