ĐỨC MINH 303

Tượng Phật

Thông tin hiện vật
Cao: 20 cm

Tượng Phật tổ làm bằng chất liệu sừng.

Bình luận của các nhà sưu tầm