VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

Nâm

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Đời Nguyên
Tình trạng: vảy miệng
Xuất xứ: Sưu tầm hợp pháp đồ đào
Hiệu đề: Trôn mộc soáy
Cao: 25 cm
Rộng: 14 cm
Vật liệu: sứ

CHUẨN ĐỒ

Bình luận của các nhà sưu tầm