VỪNG ƠI MỞ CỬA RA

[Giaoluucovat] Ấm men nâu đời Tống

Thông tin hiện vật

Bình luận của các nhà sưu tầm