Sưu tầm và trưng bày một số cổ vật Việt và Trung Hoa
Nội dung (*)
Sưu tầm và trưng bày một số cổ vật Việt và Trung Hoa