Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Lưu hương nhã ngoạn
Hiệu đề: 留香雅玩

雅   留

 

玩    香

Thông tin về hiệu đề

  • Hiệu đề này thuộc nhóm hiệu đề Trân Ngoạn
  • Hiệu đề này có trên đồ sứ do Trung Hoa sản xuất thời Khang Hy,nhà Thanh.

Thông tin liên quan

  • Vua Khang Hy cai trị 1662-1722.