Cổ vật ở nước ngoài

* Danh sách các cổ vật đang được bán hoặc đấu giá bởi các website hoặc nhà đấu giá của nước ngoài.
* Thông tin này nhằm giúp các Nhà sưu tầm trong nước mua về các Cổ vật của Việt nam hoặc các cổ vật yêu thích khác.
Cặp đĩa thời Tây Sơn
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €300 - €500
(7.148.700 VND - 11.914.500 VND)
Giá đấu thành công: €4.508
(107.421.132 VND)
Cái tiềm trang trí Long hý thủy
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €500 - €1.000
(11.914.500 VND - 23.829.000 VND)
Giá đấu thành công: €4.894
(116.619.126 VND)
Đôi bình bát tràng
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €1.500 - €1.800
(35.743.500 VND - 42.892.200 VND)
Giá đấu thành công: €2.061
(49.111.569 VND)
Vò gốm Gò Mun.
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €100 - €150
(2.382.900 VND - 3.574.350 VND)
Giá đấu thành công: €322
(7.672.938 VND)
Cốc gốm Gò Mun
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €200 - €250
(4.765.800 VND - 5.957.250 VND)
Giá đấu thành công: €283
(6.743.607 VND)
Lư đồng cẩn tam khí
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €300 - €400
(7.148.700 VND - 9.531.600 VND)
Giá đấu thành công: €1.159
(27.617.811 VND)
Bình vôi ký kiểu
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €150 - €250
(3.574.350 VND - 5.957.250 VND)
Giá đấu thành công: €644
(15.345.876 VND)
Chiếc nai vẽ chim hoa
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €200 - €300
(4.765.800 VND - 7.148.700 VND)
Giá đấu thành công: €515
(12.271.935 VND)
2 đĩa trang trí Mai Hạc và Chim liền cành.
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €150 - €300
(3.574.350 VND - 7.148.700 VND)
Giá đấu thành công: €644
(15.345.876 VND)
Điếu
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
 
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến: €250 - €350
(5.957.250 VND - 8.340.150 VND)
Giá đấu thành công: €1.803
(42.963.687 VND)