BannerHieude

Cái tiềm trang trí Long hý thủy
  • 17/03/2017 06:42
  • |
  • 1817 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €500 - €1.000
(11.914.500 VND - 23.829.000 VND)
Giá đấu thành công: €4.894
(116.619.126 VND)

Lô 32:

Chiếc tiềm vẽ trang trí đề tài Long Hý Thủy trên nền văn quy giáp.

Niên đại: thời vua Thiệu Trị (1841 - 1847)

Hiệu đề: Viên long (dạng biểu tượng)

Kích thước: Đường kính: 17 cm  |   Cao: 12 cm.

 

 

Các bài khác