BannerHieude

Lư đồng cẩn tam khí
  • 15/03/2017 04:24
  • |
  • 386 Lượt xem
Đơn vị tổ chức: Cornette of Saint Cyr Paris
Website: auction.fr
Tin gốc: Link
Thời gian: 24/03/2017
Giá dự kiến €300 - €400
(7.148.700 VND - 9.531.600 VND)
Giá đấu thành công: €1.159
(27.617.811 VND)

Lô: 82

Lư đồng cẩn tam khí. 2 quai được tạo hình con kỳ lân. Chân đế có đục chữ thọ.

Niên đại: cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

 

Các bài khác