Linh hồn đất việt

Ấm đồng cổ

Thông tin hiện vật
Thời kỳ: Vua gia long
Tình trạng: Lành lặn
Xuất xứ: Việt Nam
Hiệu đề: Ấm no ngàn năm

Bình luận của các nhà sưu tầm