Nội dung (*)
Trống cổ, chiên cổ, nồi đồng cổ, ché cổ, mâm cổ, gốm sứ cổ, các vật dụng sinh hoạt gia đình.