Banner_BattrangRongnoi

Cổ vật

Hiệu đề trên gốm sứ nhà Minh, thời kỳ Tuyên Đức.
03/12/2013 06:41| 7391 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Khuyến cáo: thông tin mang tính tham khảo.

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: www.teadust.com)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Chiếc bát trắng-xanh thời Quang Tự

Ngày: 27/08/2016

Dự kiến: $800-$1.200

Chiếc bình dáng tu hú thời Càn Long

Ngày: 27/08/2016

Dự kiến: $2.000-$3.000

Tủ thờ Việt Nam, thế kỷ 19

Ngày: 27/06/2016

Dự kiến: £500-£600

Bể cạn trắng-xanh thời Minh.

Lúc 21/03/2016 1:00 - 20/03/2016 1:00

Dự kiến: $600.000-$800.000

Hộp phấn chu đậu

Lúc 10:00 25/03/2016

Dự kiến: £100-£140

Các bình luận khác trong chuyên mục