BannerHieude

Điển tích - Điển cố

Cảnh tiễn bạn của Dương Vạn Lý
07/03/2016 06:30| 2167 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương

Phần thi trên hiện vật là 2 câu thơ đầu của bài thơ tiễn bạn của tác giả Dương Vạn Lý

 

Nguyên bản:

西, 
 

。 
, 

 

Phiên âm:

Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương

Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.

 

Dịch:

Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương

"Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông 
Mùa sen khác với mọi mùa không 
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt 
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng"

 

Ghi chú: Tây hồ, Hàng châu, TQ.

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283