Tra cứu hiệu đề

Chức năng đang trong quá trình xây dựng. Thông tin chỉ có giá trị tham khảo.
Mãn đường phúc ký
Hiệu đề: 满堂福記

福    满

 

記    堂

Hình ảnh hiệu đề trên cổ vật.

Thông tin về hiệu đề

  • Hiệu đề này có trên đồ sứ do Trung Hoa sản xuất từ thời Quang Tự,nhà Thanh.
  • Hiệu đề này thuộc nhóm hiệu đề tên lò sản xuất.

Thông tin liên quan

  • Vua Quang Tự cai trị 1875-1908.

Hiện vật tham khảo

Hiện vật 1: Chiếc đĩa hiệu đề Mãn Đường Phúc Ký, niên đại thế kỷ 19.