Cổ vật ở nước ngoài

* Danh sách các cổ vật đang được bán hoặc đấu giá bởi các website hoặc nhà đấu giá của nước ngoài.
* Thông tin này nhằm giúp các Nhà sưu tầm trong nước mua về các Cổ vật của Việt nam hoặc các cổ vật yêu thích khác.
Đồng hồ Samuel Betts
Đơn vị tổ chức: Jeffrey Evans
 
Thời gian: 21/06/2014
Giá dự kiến: $800 - $1.200
(16.876.000 VND - 25.314.000 VND)
Giá đấu thành công: $109.250
(2.304.629.000 VND)
Chiếc Long sàng của vua Thành Thái
Đơn vị tổ chức: Rouillac
 
Thời gian: 13/06/2014
Giá dự kiến:
Giá đấu thành công: €100.000
(2.876.863.000 VND)
Chuông đồng Yongzhong thời Minh
Đơn vị tổ chức: Isabelle Bresset
 
Thời gian: 09/06/2014
Giá dự kiến: €1.000 - €1.500
(28.768.630 VND - 43.152.950 VND)
Đồ đồng thời Minh
Đơn vị tổ chức: Isabelle Bresset
 
Thời gian: 09/06/2014
Giá dự kiến: €1.500 - €2.000
(43.152.950 VND - 57.537.260 VND)
Lư hương đồng thời Thanh
Đơn vị tổ chức: Isabelle Bresset
 
Thời gian: 09/06/2014
Giá dự kiến: €1.500 - €2.000
(43.152.950 VND - 57.537.260 VND)
Tượng Đức Phật Di Lặc
Đơn vị tổ chức: Marques dos SantosJune
 
Thời gian: 07/06/2014
Giá dự kiến: £525 - £700
(17.838.090 VND - 23.784.120 VND)
Bát vẽ lân thời Quang tự.
Đơn vị tổ chức: Marques dos SantosJune
 
Thời gian: 07/06/2014
Giá dự kiến: £600 - £800
(20.386.390 VND - 27.181.860 VND)
Bát thời Khang Hy
Đơn vị tổ chức: Catherine Hunt Oriental Antiques
 
Thời gian:
Giá dự kiến: £2.800
(95.136.500 VND)
Ống bút thời Càn long
Đơn vị tổ chức: Sworders Fine Art Auctioneers
 
Thời gian: 29/04/2014
Giá dự kiến: £20.000 - £30.000
(679.546.400 VND - 1.019.320.000 VND)
Tượng đồng Bồ tát tuyệt đẹp
Đơn vị tổ chức: I.M Chait
 
Thời gian: 23/03/2014
Giá dự kiến: $250.000 - $350.000
(5.273.750.000 VND - 7.383.250.000 VND)
Giá đấu thành công: $280.000
(5.906.600.000 VND)