Cổ vật ở nước ngoài

* Danh sách các cổ vật đang được bán hoặc đấu giá bởi các website hoặc nhà đấu giá của nước ngoài.
* Thông tin này nhằm giúp các Nhà sưu tầm trong nước mua về các Cổ vật của Việt nam hoặc các cổ vật yêu thích khác.
Bình sứ màu thời Càn Long
Đơn vị tổ chức: liveauctioneers.com
 
Thời gian: Từ 13:00 - 13:00 27/12/2014
Giá dự kiến: $3.000 - $5.000
(63.285.000 VND - 105.475.000 VND)
 
Thời gian: Từ 22/09/2014 - 21/09/2014
Giá dự kiến: $50.000 - $60.000
(1.054.750.000 VND - 1.265.700.000 VND)
Ống bút thời Khang Hy.
Đơn vị tổ chức: Roland Auctions NY
 
Thời gian: Từ 18:00 - 18:00 20/09/2014
Giá dự kiến: $1.000 - $1.500
(21.095.000 VND - 31.642.500 VND)
Chóe Phúc - Lộc - Thọ
Đơn vị tổ chức: Christie's
 
Thời gian: Từ 18/09/2014 - 19/09/2014
Giá dự kiến: $30.000 - $50.000
(632.850.000 VND - 1.054.750.000 VND)
Bát mảu rất hiếm thời Khang Hy (1662-1722)
Đơn vị tổ chức: Christie's
 
Thời gian: Từ 18/09/2014 - 19/09/2014
Giá dự kiến: $40.000 - $60.000
(843.800.000 VND - 1.265.700.000 VND)
 
Thời gian: Từ 16/09/2014 - 10/09/2014
Giá dự kiến: $30.000 - $50.000
(632.850.000 VND - 1.054.750.000 VND)
Chiếc đĩa Định diêu thời Tống.
Đơn vị tổ chức: Sotheby’s
 
Thời gian: Từ 16/09/2014 - 17/09/2014
Giá dự kiến: $15.000 - $20.000
(316.425.000 VND - 421.900.000 VND)
Chiếc bát tráng men đen thời Tống
Đơn vị tổ chức: Sotheby’s
 
Thời gian: Từ 16/09/2014 - 17/09/2014
Giá dự kiến: $7.000 - $9.000
(147.665.000 VND - 189.855.000 VND)
Đồng hồ Samuel Betts
Đơn vị tổ chức: Jeffrey Evans
 
Thời gian: 21/06/2014
Giá dự kiến: $800 - $1.200
(16.876.000 VND - 25.314.000 VND)
Giá đấu thành công: $109.250
(2.304.629.000 VND)
Chiếc Long sàng của vua Thành Thái
Đơn vị tổ chức: Rouillac
 
Thời gian: 13/06/2014
Giá dự kiến:
Giá đấu thành công: €100.000
(2.876.863.000 VND)